top of page
ÁRAK

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Otthon a Balatonon (Székhely: 8360 Keszthely, Ruszek u. 52.) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat minden területen, külön a wix.com Ltd. üzemelteti a sorban (továbbiakban Weboldal vagy Webhely), Minden egyén számára (tovább: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, hasonló a magánélethez való jogot tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozásával (adatvédelem).

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Kónya Adrienn - Otthon a Balatonon 

Székhely: 8360 Keszthely, Ruszek u. 52.

E-mail cím: otthonabalatonon@gmail.com

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Weboldal használatát az adatkezelő nem köti regisztrációhoz. Azonban a foglalás során az Üzemeltetés a felhasználói személyes adatainak birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 

Rögzítésre kerülő adatok:

  • Név,

  • saját e-mail cím,

  • lakhely címe

  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,

  • irányítószám),

  • telefonszám

Fenti adatok megadásával a felhasználók számára lehetővé válik, hogy az adataikat a Szolgáltató a törvény keretei között rögzítse, tárolja, kezelje.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentő számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatást nyújtják, miközben generáló és azonnali technikai gépeket használnak. Az erős rögzítésre kerülő megfelelő rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, vagy a kilépéskor mindig naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé kell tenni

tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz külön az adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Weboldal egyes részeinek letöltését vagy felhasználását kisméretű, bizonyos esetben a személyes személyes adatvédelmi adatokkal tölthetjük le a felhasználói számítógépen („cookie”). Ennek megtörténtéről a felhasználónak a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükséges, látogatásai alkalmával és korábbi adatfájljaival a Szolgáltató kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazolja el.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelés és a www.otthonabalatonon.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önként, megfelelő tájékoztatással alapuló nyilatkozat alapján kerül sor, amely nyilatkozatot tartalmaz, és amely lehetővé teszi az oldal használatát során közölt személyes adataik felhasználására kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tévé. (Infotv.) 5. § (1) bekezdés ismert a) pontja szerint az alapján önkéntes választása. A felhasználást az egyes adatkezelésekhez a Weboldal használatával, a regisztrációval, valamint a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások biztosításának biztosítása. 

4.3. Az erős rögzítésre kerülő adatok célja statisztikák, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól  eltérő   célokra   nem   használja,   illetve használhatja   fel.   Személyes   adatok  harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény  ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok   megfelelőségéért   kizárólag   az   azt   megadó   személy   felel.   Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy  a megadott e-mail  címről   kizárólag    ő   vesz   igénybe    szolgáltatást.   E  felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1.  A  regisztráció  során  kötelezően  megadott  személyes  adatok  kezelése  a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció  Felhasználó  általi  törlésére,  valamint  Szolgáltató  általi  törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése,  az  elszámolás  rendezése  körében  Szolgáltató  adatfeldolgozót  (pl. rendszerüzemeltető,  könyvelő)  vehet  igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag  törvényben  kötelezően  meghatározott  esetben,  illetve  a  Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Telefon: +36 70 903 2990

Internet cím: www.otthonabalatonon.hu

E-mail: otthonabalatonon@gmail.com

A  Felhasználó bármely,  az   adatkezeléssel kapcsolatos  kéréssel,  kérdéssel, illetve észrevétellel  a Szolgáltató munkatársához fordulhat a

7.3. pontban elérhetőségeken keresztül. 

7.4. A   Felhasználó  bármikor jogosult a   rögzített   adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. 

7.5. Amennyiben a Felhasználó  szolgáltatás  igénybevételéhez  a  regisztráció során  harmadik  fél  adatait  adta  meg  vagy  a   Weboldal használata  során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés  érvényesítésére.  A Szolgáltató  ilyen  esetben  minden  tőle  telhető segítséget  megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A   Szolgáltató    kiemelt   figyelmet   fordít   az   általa   kezelt   elektronikus levélcímek  felhasználásnak  jogszerűségére,  így  azokat  csak  az  alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az   e-mail  címek  kezelése  elsősorban  az   Felhasználó  azonosítását,  a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra  vonatkozó,  valamint  a  Szolgáltató  egyéb  hasonló  szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. A  regisztráció  során  megadott  elektronikus  levélcímekre  hirdetést  vagy reklámot  (hírlevél)  tartalmazó  leveleket  a  Szolgáltató  csak  az  Felhasználó kifejezett  hozzájárulásával,  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  esetekben  és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  Szabályzatot  a  Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően  a  Felhasználó a szolgáltatás  használatával  ráutaló  magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

 

Keszthely, 2022. december 22.

FOGLALÁSI FELTÉTELEK
bottom of page